Artzone.bg - Рекламни Табели & Светещи букви

Изработка на информационна табела за строителен обект

Информационна табела за строителен обектФолио пълноцветен печат каширано върху алуминиев композитен панел изработка на информационна табела за строителен обект

Артзона предлага изработка на информационна табела за строителен обект според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО В сила от 06.11.2004 г. Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г. според която:

"Чл. 12. (1) Възложителят или упълномощеното от него лице предварително изготвя информационна табела съгласно чл. 13 при:

1. планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни, и възможност за работа на повече от 20 работещи едновременно;

2. планиран обем работа за повече от 500 човекодни.

(2) За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира.

(3) Строителят уведомява съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол преди започване на работата, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Чл. 13. Информационната табела съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;

2. номер и дата на разрешението за строеж;

3. точен адрес на строителната площадка;

4. възложител/и (име/на и адрес/и);

5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес/и);

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

13. данни за вече избрани подизпълнители.

Артзона препоръчва информационната табела да бъде изработена от алуминиев композитен панел и фолио пълноцветен печат, когато се предвижда ползването й повече от 6 месеца. Този тип информационна табела издържа на всякакъв вид атмосферни условия без да се промени и е здрава и нечуплива.

За обекти, за които е необходима информационна табела за по-кратки срокове е вариант и изработката на табела от коматекс с фолио пълноцветен печат. Недостатъците на коматекса са, че това е лесно чуплив материал, при който се наблюдава и "нагъване" кагато е изложен продължително време на външни атмосферни условия, особено при високи температури.

Табелата, която виждате на снимката е за малка, китна сграда в София, Красно село до новостроящата се метростанция Красно село. С гледка към Витоша. С АКТ 14. Към днешна дата 13 август 2019 година има САМО ЕДИН свободен тристаен апартамент. За допълнителна информация 0888 968 339 - Гавазов.